top of page
Untitled-1.png

NATURLIGTVIS HELT NATURLIGT

Aircode™ kan imitera naturens eget sätt rena luft genom att tillföra en riklig och balanserad mängd av positiva och negativa joner.

REN LUFT

Varumärket Aircode™ innefattas idag av joniseringsprodukter som kan rena luften vi arbetar och lever i.

Aircode™ bidrar till ökad produktivitet, effektivitet, hälsa och välbefinnande genom att leverera energieffektiva, miljövänliga och bakteriereducerande lösningar.

Tekniken kan skapa ett renare inomhusklimat såväl vid industriella processer som i kommersiella byggnader och publika lokaler.

Produkterna kontrollerar den jonkoncentrationen utan kemikalier eller tillsatser vilket ger ren frisk luft och inga luftburna partiklar.

HUR FUNGERAR TEKNIKEN? 

Tekniken binder föroreningarna som ökar i storlek och massa, sjunker till golvet eller fastnar i filter på grund av den ökade massan, vilket kan rengöra luften som vi andas.

Luften består av både negativa och positiva joner. Luft som vi mår bra av innehåller en bra balans mellan negativa och positiva joner.

 

Människan påverkar dock den balansen genom att producera positiva joner. Detta sker b.la genom föroreningar, användning av centralvärme, luftkonditionering, datorer, belysning och bilar.

 

Föroreningar gör också att luften urlakas på negativa joner och luften får därmed sämre kvalitet. Föroreningarna kan delas in i mikro och makropartiklar, varav de första gör mest skada. Större delen av partiklarna filtreras bort vid inandningen eller faller till marken av sig själva men de orsakar också bestående problem för känsliga och allergiska personer.

FRISTÅENDE PRODUKTER

RX100-min.png

AIRCODE™ RX-100

Kapacitet                           upp till 60 m2

Användning                             fristående

Storlek på rör                                 60 mm

Drifttimmar rör                              4500h

CX20012.png

AIRCODE™ CX-100

Kapacitet                           upp till 50 m2

Användning                                vägg/tak

Storlek på rör                              350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

CX20012.png

AIRCODE™ CX-200

Kapacitet                           upp till 80 m2

Användning                                vägg/tak

Storlek på rör                              350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

CX600-66.png

AIRCODE™ CX-600

Kapacitet                         upp till 450 m2

Användning                             fristående

Storlek på rör                              350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

CX200-H.png

AIRCODE™ CX-100-H

Kapacitet                           upp till 50 m2

Användning                             fristående

Storlek på rör                              350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

CX200-H.png

AIRCODE™ CX-200-H

Kapacitet                           upp till 80 m2

Användning                             fristående

Storlek på rör                              350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

VENTILATIONS PRODUKTER

ID500-min.png

AIRCODE™ IDAC-500

Kapacitet               upp till 10000 m3/h

Användning                            ventilation

Storlek på rör                    350/500 mm

Drifttimmar rör                              9000h

ID100N.png

AIRCODE™ IDAC-100

Kapacitet                  upp till 1500 m3/h

Användning                            ventilation

Storlek på rör                     250/350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

ID200N.png

AIRCODE™ IDAC-200

Kapacitet                  upp till 2700 m3/h

Användning                            ventilation

Storlek på rör                     250/350 mm

Drifttimmar rör                              9000h

ELEKTRONRÖR

25EDIT-min.png

60 MM

Drifttimmar              4500h

25EDIT-min.png

250 MM

Drifttimmar              9000h

25EDIT-min.png

350 MM

Drifttimmar              9000h

25EDIT-min.png

500 MM

Drifttimmar              9000h

RING OSS IDAG: 031-70 60 980

OM AIRCODE™

Luft som vi mår bra av innehåller en jämn och riklig balans mellan positiva och negativa joner.

HUR FUNGERAR TEKNIKEN?

Aircode™ tillför inomhusluften negativa och positiva joner genom användning av kall plasmareduktion. De negativa jonerna drar sig till positivt laddade partiklar i luften och gör att de luftbundna partiklarna klumpar ihop sig för att sedan falla mot underlaget med hjälp av den ökade tyngden. Där binds de sedan och kan lätt avlägsnas genom vanlig städning. Metoden kan användas för att rena luften från alla typer av partiklar. Därmed har man minskat föroreningarna i luften och vi hindras från att andas in dem.

När jonerna neutraliseras separeras de molekyler som hållit samman partikeln och den ursprungliga sammansättningen är borta. Det här innebär att tex odörer och bakterier försvinner. De positiva jonerna som tillsätts gör att miljön kontrolleras. Om inte positiva joner skulle tillsättas skulle alla partiklar fastna på tex väggar, människor och andra saker.

Det bildas mycket positiva joner i vår närmiljö vid uppvärmning eller nedkylning av luft med AC (air condition) och vid dataskärmar och andra monitorer. Syntetiska material i gardiner, kläder och dylikt drar också till sig negativa joner och lämnar kvar en luft som är mindre lämplig att befinna sig i.

nature_aircode7.jpg

Luften som vi mår bra av bildas genom positiva och negativa joner. Därför använder sig Aircode™ av en biopolär joniseringsteknik som förutom att rena luften även balanserar upp luften så statiska urladdningar (statisk elektricitet) inte förekommer.

AIRCODE21.png
ION22.png

1. INKOMMANDE FÖRORENAD LUFT

2. JONISERING PÅ INSTÄLLD NIVÅ

2. JONISERING PÅ INSTÄLLD NIVÅ

4. REAGERAR MED PARTIKLAR I LUFTEN

JONISERING

Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar.

INFORMATION SOM SKRÄMMER

I luften far det ständigt runt partiklar. Mindre än 10 % av partiklarna är nanopartiklar, som är möjliga att se med ögat. Resten, alltså 90 %, kallas mikro eller nanopartiklar och är så små att man eventuellt förnimmer dem som dimma eller rök.

Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar. Forskare har numera konstaterat att människan lider stor skada av partiklar som kommer in i lungor och fastnar där.

Idag befintliga ventilationsfilter och anläggningar har stora problem med partiklar som är så små som "nanostorlek". Filter fångar inte upp dessa i anläggningar utan de släpps igenom och kommer in i de flesta idag befintliga miljöer.

Är alla snart allergiker?

Luft som vi mår bra av innehåller en bra balans mellan positiva och negativa joner. De negativa jonerna verkar ge oss ett allmänt välbefinnande och de har även en gynnsam effekt på vår kropp. En god inomhusmiljö är viktig för att undvika hälsobesvär. För personer med astma, allergi och annan överkänslighet är detta särskilt viktigt eftersom man ofta reagerar tidigare och mer på brister i inomhusmiljön än om man är frisk. Vi tillbringar 90 % eller mer av tiden inomhus och inomhusluften är i regel sämre än luften utomhus.

När fler människor än normalt har besvär och besvären kopplas till vistelse i en viss byggnad brukar man tala om sjuka hus symptom. Fukt och mögelskador, bristande ventilation, dålig städning och luftföroreningar - s.k. kemiska emissioner förekommer.

 

Det har också visat sig att man kan utveckla astma i dåliga inomhusmiljöer, t ex i en bostad med fuktproblem. Sambandet mellan luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar och utomhusluftens höga partikelhalter har studerats noga , med förskräckande resultat.

nature_aircode.jpg

Naturens egen metod

Det är väl känt att växter, träd, aktiva jordar och radioaktiva substanser producerar joner. Som vanligt är skogen och naturen särskilt viktiga i det här fallet eftersom de genererar en hel del negativa joner. I frisk luft finns det ca 2000-4000 negativa joner per cm3 luft. I naturen är fördelningen i snitt 4 negativa joner på 5 positiva joner. I skogen, i närheten av mindre tätorter har uppmätts en fördelning av 5 negativa joner på 4 positiva joner (Totalt ca 2500 joner). I tätorter och i slutna utrymmen (inomhus) är fördelningen en helt annan, en markant brist på negativa joner och ibland inga alls.

Åskväder ett exempel

Flera timmar före ett oväder ökar jonkoncentrationen av positiva joner i luften. Denna ökning av positiva joner beror på att positiva joner föregår väderfronter med en till två dagar eftersom elektricitet rör sig snabbare än luft. Det känns tryckande och luften känns dålig. Under själva väderutbrottet, ex åska, blåst och regn ökar kraftigt koncentrationen minusjoner i luften och plusjonerna minskar. Luften känns då frisk och ren.

Det är därför vi kallar minusjonerna för luftens vitaminer. Ett ökande antal forskare ser ett positivt samband mellan antalet minusjoner och en ökning av vår syreupptagningsförmåga.

Aircode_logo_2006.png

KONKURRERANDE PRODUKTER

Jämförelse mellan de vanligaste luftreningsmetoderna och hur de fungerar jämfört med Aircode™ teknik.

 

HEPA Filtration

High Efficiency Particulate Air, (högeffektiv luftpartikel) filtrering

 • Veckat filter som har hög effektivitet att fånga partiklar i ventilationssystem eller i recirkuleringssystem.

 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.

 • Påverkar inte smittkällan – filtrerar endast bort förorenad luft.

 • Påverkar inte vissa mögelsporer, bakterier eller virus.

 • Hindrar luftflödet om det installeras i ventilationssystem och ökar energikostnaderna.

 • Kräver underhåll vid ett flertal tillfällen om året för filterbyte.

UV (Ultraviolett) rening

 • Desinficering sker genom att luften får passera genom ultraviolett ljus.

 • Kan installeras i ventilationssystem eller användas fristående.

 • Ultraviolett ljus påverkar bara de smittämnen som passerar ljusstrålen.

 • Den omgivande luften påverkas inte.

 • UV förutsätter att smittämnena utsätts för ljusstrålen under tillräckligt lång tid.

 • UV-strålning kan vara farlig för människor

 • Vissa bakterier (t.ex. Aspergillus Niger) är helt resistenta mot UV-strålning.

 • Hindrar inte luftflödet i ett ventilationssystem.

 • Kräver årligt underhåll för byte av lampor

"Dammsamlare"

 • T.ex. ett flertal bärbara enheter.

 • Partiklarna fastnar på enhetens metallyta och monopolaritet skapas genom elektrifierade kollektorplåtar.

 • Effektiva bara några centimeter från själva enheten.

 • Bildar ozon.

 • Påverkar inte bakterier, sporer eller VOCer.

 • Kan inte installeras i ventilationssystem.

 

Aircode™ teknik

 • Rena luften genom att producera en kontrollerad mängd positiva och negativa joner som reaktiverar syremolekylerna.

 • Genom att kontrollera de positiva och negativa jonerna och genom den låga energiladdningen (2 000 till 3 000 volt), bildas inte en farlig mängd ozon.

 • BPI har visat sig vara verksam mot bakterier, mögelsporer, VOCer och partiklar som finns i luften. 

 • Påverkar smittkällan

 • Kan installeras i ventilationssystem

 • Hindrar inte luftflödet om det installeras i en ventilations- anläggning.

 • Kräver årligt underhåll för utbyte av rör.

"Nålspetsjonisering"

 • Skapar monopolär jonisering som drar till sig partiklarna.

 • Monopolärprincipen använder sig av väggar eller annan intilliggande yta som erforderlig motsatt polaritet.

 • Denna yta drar till sig den laddade motsatta polariteten och medför s.k. "svarta eller smutsiga väggar".

 • Fungerar enbart på ett litet område kring själva enheten.

 • Kräver energiladdningar (25 000 till 40 000 volt) för att producera joner.

 • Inte verksamt mot bakterier, sporer samt VOC:s

 • Skapar okontrollerad produktion av positiva joner som tillsammans med hög energiproduktion bildar ozon.

 • Stör bl.a.. radioutrustning.

 • Kan inte installeras i ventilationssystem.

bottom of page