top of page

RAPPORTER

Vetenskapliga rapporter bekräftar effekten med jonisering.

  • Salmonella och luftburna mikrober

  • Jonisering som alternativ till kemikalier i livsmedel

  • Joner eliminerar luftburna infektioner

 

Salmonella och luftburna mikrober

I en studie gjord av U.S. Dept. of Agriculture fann man att jonisering drastiskt reducerar luftburna salmonellamikrober genom att organismerna dör inom 60 sekunder. Här utförde man tester vid hönsäggkläckningsanstalter vars miljöer har stora mängder damm i luften. I ett rum med salmonellasmittade värphöns minskade överföringen av salmonella mellan kycklingar med 98% och reducerade salmonella i luften med 95%. Detta beror även på att mängden damm i luften minskar när luften joniseras, vilket är viktigt eftersom mikrober och föroreningar liftar via dessa dammpartiklar till lungor och fjädrar.

Titel: NEGATIVA LUFTJONERS BAKTERIEDÖDANDE INVERKAN
PÅ LUFT- OCH YTBUREN SALMONELLA ENTERITIDIS GENOM ARTIFICIELL AEROSOL

Författare: 
Seo, Kun Ho ; Mitchell, Bailey ; Holt, Peter ; Gast, Richard 
Inlämnad till: Journal Of Food Protection
Godkänd för publicering: 31 augusti 2000
Datum för publicering: 1 februari 2001

 

Förklarande sammanfattning:

För att undersöka huruvida joniserad luft har någon bakteriedödande effekt pumpades en aerosol innehållande Salmonella Enteritidis (SE) in i en lufttät kammare av plast. Agarplattor sattes upp på väggar, tak och golv och utsattes för aerosolen i 3 timmar med respektive utan jonisering. Plattorna avlägsnades från kammaren och odlades i 24 timmar vid 370C varefter kolonierna räknades. Fler än 1 000 celler/platta observerades på plattor som utsatts för aerosolen utan jonisering (kontroll) jämfört med mindre än 20 celler/platta på de joniserade plattorna. I en annan serie experiment pumpades SE-aerosolen under 3 timmar in i en tom kammare med enbart joniseringsenheten och fick sätta sig på de inre ytorna. Dessa sköljdes sedan av med 100 ml koksaltlösning som därefter anbringades på agarplattorna. Medan den avsköljda vätskan från kontrollkammaren hade kolonier med fler än 400 celler/ml vätska, fann man inga kolonier i vätskan från den joniserade kammaren. Resultaten antyder att luft med höga halter av negativa joner kan vara mycket effektiv mot luftburna mikrober och detta till största delen på grund av att organismerna dör direkt. Tekniken, som också markant minskar dammet i luften har med framgång använts i äggkläckningsmaskiner och värpburar.

Tekniskt sammandrag:

Studier har visat att Salmonella enteritidis (SE) kan överföras via luften inom en flock, speciellt när det gäller stressade fåglar. För att undersöka huruvida joniseraren hade någon bakteriedödande effekt på olika organismer konstruerades en lufttät plastkammare i vilken en aerosol innehållande SE pumpades in. På kammarens väggar, tak och golv placerades XLT4-plattor som utsattes för aerosolen i 3 timmar, med respektive utan jonisator. Plattorna avlägsnades från kammaren, odlades i 24 timmar vid 370C varefter kolonierna räknades. Fler än 1000 CFU/platta observerades på plattor som utsatts för aerosolen utan jonisator jämfört med mindre än 20 CFU/platta med jonisator. Experiment där kammarens innerytor efter att ha utsatts för aerosolen i 3 timmar sköljdes av med 100 ml PBS och den avsköljda vätskan anbringades på XLT4-plattor visade att medan vätskan från den kammare som utsatts för aerosolen utan jonisator hade kolonier på fler än 400 CFU/platta, påträffades inga kolonier i den avsköljda vätskan från den joniserade kammaren. Resultaten antyder att negativ jonisering av luften kan vara mycket effektiv mot luftburna mikrober i ett hönshus och att effekten åtminstone delvis uppkommer genom att organismerna dör direkt.

 

Jonisering som alternativ till kemikalier i livsmedel

Jonisering har visat sig kunna effektivt reducera luftburna och ytliga mikroorganismer. Denna studie visar hur man uppnått reduktioner på upp till 99,9% när det gäller vissa stafylokocker och andra organismer inom 3 timmar. Behandling av bacillsporer under 6 timmar reducerade dem till 96%. Apparaten som användes alstrade 1 000 000 negativa joner per cm3 uppmätt 1 meter från dess elektroder.

Titel: ANVÄNDNING AV NEGATIVT JONISERAD LUFT FÖR ATT MINSKA SJUKDOMSALSTRANDE BAKTERIER OCH SPORER PÅ YTOR AV ROSTFRITT STÅL

 

Författare: 
Arnold, Judy ; Boothe, Dorothy ; Mitchell, B. - USDA/ARS SEP 
Inlämnad till: Journal of Applied Poultry Research
Godkänd för publicering: 27 december 2003
Datum för publicering: 1 januari 2004

Citat: J.W. Arnold, D.D. Boothe, B.W. Mitchell 2004 Användning av negativt joniserad luft för att reducera mängden sjukdomsalstrande bakterier och sporer på ytor av rostfritt stål. Journal of Applied Poultry Research. 13:200-206

 

Förklarande sammanfattning:

Användning av kemikalier vid sanering inom livsmedelsindustrin i syfte att avlägsna och döda mikroorganismer kan minskas genom användning av icke-kemiska metoder. Negativ jonisering av luften är en ny teknik som har visat sig på ett effektivt sätt kunna minska luft- och ytburna mikroorganismer. Ett elektrostatiskt uppladdningssystem (ESCS) skapar en stark negativ laddning som överförs på bakterierna genom rostfria ståltungor. Nyligen genomförda studier har påvisat en minskning av blandade populationer från miljöprover, sjukdomsalstrande bakterier och sporer. Bakterieskikt på rostfria stålytor minskade med 99,8%. I denna studie varierades laddningen genom att ändra spänningen och/eller flytta markplanet närmare eller längre bort från elektrodspetsarna. Antalet sjukdomsalstrande bakterier var mindre på joniserade än på icke-joniserade ytor. Behandling av bakterier av betydelse ur livsmedelsäkerhetssynpunkt resulterade i en minskning med 99,9% på 3 timmar. Behandling av sporer från Bacillus stearothermophilius resulterade i en minskning med 99,8% på 3 timmar. Dessa uppgifter antyder att ESCS kan vara effektivt i en anläggning genom att direkt döda ytburna bakterier och sporer.

Tekniskt sammandrag:

Användning av kemikalier vid sanering inom livsmedelsindustrin i syfte att avlägsna och döda mikroorganismer kan minskas genom att använda alternativa icke-kemiska metoder. Negativ jonisering av luften är en ny teknik som har visat sig effektivt kunna minska luft- och ytburna mikroorganismer. I denna studie varierades jondensiteten genom att ändra spänningen till joniseringsenhetens nätdel och/eller flytta markplanet närmare eller längre bort från elektrodspetsarna för att åstadkomma en jondensitet på 1 m avstånd av mellan 103 och 106 negativa joner/cm3. Den relativa fuktigheten låg på 85%. Antalet sjukdomsalstrande bakterier var markant mindre på joniserade än på icke-joniserade ytor. Behandling av Campylobakter jejuni, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes och Staphylococcus aureus resulterade i en 4 log minskning med upp till 99,8% effektivitet på tre timmar. Dessa uppgifter antyder att ESCS kan vara effektivt mot mikrober i en anläggning genom att direkt döda bakterier och sporer på ytorna.

Joner eliminerar luftburna infektioner

En ettårig studie med joniseringsapparater på en intensivvårdsavdelning på University Hospital i Leeds, England, har visat sig vara en fullkomlig framgångssaga med en hundraprocentig eliminering av luftburna infektioner orsakade av patogene acinetobacter. Infektioner som uppstår vid vistelse på sjukhus är ett mycket stort problem världen över. En läkarstämma uppskattar att det varje år dör 800 svenskar och att 90 000 - 100 000 smittas.

 

Det finns många former av sjukhussjuka och ca 20% av dessa infektioner överförs via luften. Bara i England innebär det en årlig kostnad på 100-200 miljoner pund. Acinetobacter-infektioner är ett växande problem på sjukhusen, då denna patogen är resistent mot nästan all tillgänglig antibiotika. Det lyckade studieresultatet har medfört att det satsas ännu mer pengar till forskning kring negativa joner och dess påverkan på resistenta patogener.

 

Lösningen på sjukhussjukan kan ligga i luften

Ett genombrott i kampen mot infektioner som uppkommer på sjukhus kan ha gjorts genom banbrytande ny forskning. Genom projektet undersöks användning av jonisatorer för att utrota luftburna infektioner på sjukhus – en teknik som kan innebära betydande hälsomässiga fördelar och ekonomiska besparingar. Med början i december kommer detta 3-åriga projekt att genomföras av ingenjörer vid universitetet i Leeds med finansiering från Engineering and Physical Science Research Council (EPSRC) i Swindon.

 

Infektioner på sjukhus utgör ett omfattande och allvarligt problem som påverkar ca. 10% av patienterna under deras sjukhusvistelse. Det blir mer och mer uppenbart att så mycket som 20% av dessa infektioner sprids via luften, något som kostar samhället mellan 100-200 miljoner GBP per år bara i England.

 

Projektet bygger på en nyligen genomförd framgångsrik studie vid St James University Hospital i Leeds. Här fann man att jonisatorer som användes för att negativt ladda luftpartiklar på en intensivvårdsavdelning förhindrade alla infektioner som orsakas av Acinetobacter pathogen. Infektioner med acinetobacter som är immun mot praktiskt taget all tillgänglig antibiotika utgör ett växande problem på sjukhusen och kan vara dödliga för vissa patientgrupper.

 

I det nya projektet kommer samma arbetsgrupp att försöka förstå principen bakom denna framgång och skapa en stabil grund för framtida användning av denna teknik. De kommer att rikta in sig på de biologiska och fysikaliska processer som har att göra med negativ jonisering av luften samt luftburen överföring av infektioner, och fastställa riktlinjer för hur jonisatorer på ett effektivt sätt skall kunna användas i sjukhusbyggnader.En stor del av forskningen kommer att äga rum vid universitetets toppmoderna aerobiologiska testanläggning som till en del finansierats genom EPSRC. Anläggningen har bl.a. en 32 m2 klimatkammare där temperatur, fuktighet och ventilation kan varieras och kontrolleras. Kammaren ger forskarna möjlighet att imitera olika kliniska miljöer och genomföra en mängd olika experiment med mikroorganism-laddade aerosoler.

 

nature_aircode9.jpg
bottom of page