top of page

JONISERING

Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar.

INFORMATION SOM SKRÄMMER

I luften far det ständigt runt partiklar. Mindre än 10 % av partiklarna är nanopartiklar, som är möjliga att se med ögat. Resten, alltså 90 %, kallas mikro eller nanopartiklar och är så små att man eventuellt förnimmer dem som dimma eller rök.

Den mänskliga kroppen är fantastisk på att filtrera saker men den är känslig för höga koncentrationer av mikropartiklar. Forskare har numera konstaterat att människan lider stor skada av partiklar som kommer in i lungor och fastnar där.

Idag befintliga ventilationsfilter och anläggningar har stora problem med partiklar som är så små som "nanostorlek". Filter fångar inte upp dessa i anläggningar utan de släpps igenom och kommer in i de flesta idag befintliga miljöer.

Är alla snart allergiker?

Luft som vi mår bra av innehåller en bra balans mellan positiva och negativa joner. De negativa jonerna verkar ge oss ett allmänt välbefinnande och de har även en gynnsam effekt på vår kropp. En god inomhusmiljö är viktig för att undvika hälsobesvär. För personer med astma, allergi och annan överkänslighet är detta särskilt viktigt eftersom man ofta reagerar tidigare och mer på brister i inomhusmiljön än om man är frisk. Vi tillbringar 90 % eller mer av tiden inomhus och inomhusluften är i regel sämre än luften utomhus.

När fler människor än normalt har besvär och besvären kopplas till vistelse i en viss byggnad brukar man tala om sjuka hus symptom. Fukt och mögelskador, bristande ventilation, dålig städning och luftföroreningar - s.k. kemiska emissioner förekommer.

 

Det har också visat sig att man kan utveckla astma i dåliga inomhusmiljöer, t ex i en bostad med fuktproblem. Sambandet mellan luftvägsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar och utomhusluftens höga partikelhalter har studerats noga , med förskräckande resultat.

nature_aircode.jpg

Naturens egen metod

Det är väl känt att växter, träd, aktiva jordar och radioaktiva substanser producerar joner. Som vanligt är skogen och naturen särskilt viktiga i det här fallet eftersom de genererar en hel del negativa joner. I frisk luft finns det ca 2000-4000 negativa joner per cm3 luft. I naturen är fördelningen i snitt 4 negativa joner på 5 positiva joner. I skogen, i närheten av mindre tätorter har uppmätts en fördelning av 5 negativa joner på 4 positiva joner (Totalt ca 2500 joner). I tätorter och i slutna utrymmen (inomhus) är fördelningen en helt annan, en markant brist på negativa joner och ibland inga alls.

Åskväder ett exempel

Flera timmar före ett oväder ökar jonkoncentrationen av positiva joner i luften. Denna ökning av positiva joner beror på att positiva joner föregår väderfronter med en till två dagar eftersom elektricitet rör sig snabbare än luft. Det känns tryckande och luften känns dålig. Under själva väderutbrottet, ex åska, blåst och regn ökar kraftigt koncentrationen minusjoner i luften och plusjonerna minskar. Luften känns då frisk och ren.

Det är därför vi kallar minusjonerna för luftens vitaminer. Ett ökande antal forskare ser ett positivt samband mellan antalet minusjoner och en ökning av vår syreupptagningsförmåga.

bottom of page